Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2014-01-20

How are you feeling? {vol.2}

How are you today?
Are you feeling brave enough to read this post? ;)

Jak się dzisiaj macie?
Czy macie dość odwagi, żeby przeczytać dzisiejszy post? ;)


Yes, indeed, this month's Emotional challenge is all about Courage.

Otóż to. W tym miesiącu nasze Emocjonalne wyzwanie będzie traktowało o Odwadze.


This month's edition turned out to be very special indeed. Our DT members decided to share some personal stories, overcome their own artistic limitations and bravely step out of their comfort zones.

Just take a look at their amazing takes of Courage...
We hope they'll inspire you to courageously create with us!

Prace naszego DT sprawiły, że ta edycja naszego wyzwania jest naprawdę wyjątkowa. Nasze projektantki postanowiły podzielić się osobistymi historiami, spróbowały przezwyciężyć swoje artystyczne ograniczenia i odważnie wyszły poza swoje strefy bezpieczeństwa.
Tylko spójrzcie jak niesamowite interpretacje tematu Odwagi przygotowały dla nas...
Mamy nadzieję, że zainspirują was, abyście znaleźli odwagę, by coś z nami stworzyć!


This time our emotional theme is just right for the beginning of the new year.
I definitely need more courage - to follow my dreams, to do what I want the way I want to, to socialize more ;)

Uważam, że nasze emocjonalne wyzwanie w tym miesiącu wyjątkowo dobrze pasuje do początku nowego roku.
Mnie osobiście na pewno przyda się więcej odwagi... do realizacji planów i marzeń, do stawiania na swoim i realizowania się tak, jak ja chcę i pewnie do większej ilości kontaktów towarzyskich. ;)


I decided to make a mixed media canvas panel but in a very different way than I usually do. It's only media here, I didn't use any paper. The only scrapbooking embellishment I've used are alphabet stickers. I also didn't use any kind of gesso, pastes or gel medium. It's all about freehand drawing and paints!

Zdecydowałam się ozdobić mediami panel pokryty zagruntowanym płótnem, ale chciałam to zrobić zupełnie inaczej niż zwykle. Po pierwsze są tu tylko media - nie użyłam ani skrawka papieru. Jedyny scrapowy dodatek jaki pojawia się w mojej pracy, to literki/naklejki. Cała reszta to tylko odręczne rysuneczki i farby!


I used several kinds of paint - Ecolines, acrylic paints, Twinkling H2Os and Silks. It gave me more diversity 'cause every single one of them gives another finish. My canvas panel now has a very special kind of glamour effect :)
I must say - I really love it. And I'm sooooo happy that I had the courage (!) to it this way :) And you should know - it wasn't easy because I had a lot of doubts.

Użyłam kilku różnych typów farb - Ecoliny, farbki akrylowe, Twinkling H2O's i Silks. W ten sposób uzyskałam dużą różnorodność, ponieważ każda z tych tarb daje inny efekt i rodzaj wykończenia. Całość jest wyjątkowa i bardzo glamour :)
Muszę to przyznać - jestem naprawdę zadowolona z tej pracy. I ogromnie się cieszę, że zebrałam w sobie dość odwagi (!), żeby wykonać ją właśnie w taki sposób. A niestety - miałam wiele wątpliwości i naprawdę musiałam się przełamać.

And if you'd like to see entire process of making it, shortened to a small youtube video - {here} it is.

Jeśli macie ochotę zobaczyć jak wyglądał cały proces tworzenia tej pracy (oczywiście skrócony do krótkiego filmiku) - serdecznie zapraszam {tutaj}.

Supplies from Mixed Media Place:| Użyłam następujących materiałów:Courage wasn't an easy subject for me as I'm don't usually take risks in many areas of my life. Sometimes it is easier to do what you're used to doing, to take the same path and avoid changes. So I'm always proud of myself when I decided to take some risk.

Odwaga to nie jest najłatwiejszy dla mnie temat. Nieczęsto decyduję się podjąć ryzyko w pewnych dziedzinach życia. Czasem po prostu łatwiej jest postępować tak jak zwykle, iść tą samą ścieżką i powstrzymywać się przed zmianami. Właśnie z tego powodu zawsze jestem z siebie dumna, gdy podejmę ryzyko.


This time I was brave creating the background  from start to finisih. Modeling paste, gel medium, stamping and stencils - that's what made me happy this time. And now I know I need to work this way more often.

Tym razem byłam odważna i stworzyłam tło od początku do końca sama. Pasta strukturalna, gel medium, stemplowanie i maski - to one przyczyniły się do mojej radości. Teraz już wiem, że powinnam częściej pracować w ten sposób.


Supplies from Mixed Media Place:| Użyłam następujących materiałów:
I made this spread the day before leaving home for the CHA to inspire some courage in myself!
The challenge was double: keep it simple and have fun. All I can say is ‘mission accomplished’! It felt so good to breathe in all the fun, letting the creative juices flow, it gave me all the courage I needed to prepare myself to leave home. I also look forward to looking back at it after the trip and to remind myself how a bit of paper and ink inspired me… courage!

Stworzyłam te strony na dzień przed wylotem na CHA z myślą o dodaniu sobie odwagi.
Postawiłam sobie dwa zadania: dobrze się bawić i nie komplikować. Mogę powiedzieć, że się udało i tworząc czułam jak wstępuje we mnie odwaga. Nie mogłam się też doczekać kiedy po powrocie spojrzę znowu na tę pracę, która przypomni mi o tym, jak trochę papieru i tuszu zainspirowały mnie do bycia odważną!


I used the printed paper from the Vintage Vanity Mixed Media journal as a  base and sprayed Ecoline 717 over the checkered stencil. To avoid wasting ink, I mopped the stencil on the same paper.

Moją bazą jest mixed mediowy żurnala zaprojektowany przez Finnabair, którego wzorzyste strony psiknęłam Ecoliną przez maskę z kwadratowym wzorem.


All the scraps of paper on the spread are the leftover borders, recuperated after trimming my page to the right size. As I have leftovers of chicken wire on my table as well as plaster strip leftovers, I used those as embellishments. The butterfly is a leftover from my previous art journaling spread, on top of which I added a Finnabair tassel.

Wszystkie kawałki papieru to resztki, które mi zostały po cięciu papierów, podobnie jak pozostałości siateczki i motyl, które został mi z poprzedniego projektu.


The biggest fight was adding the sewing, especially around the round 9th Wave element! And of course, it needed a cold porcelain heart as finishing touch. ;)


Najtrudniejsze było szycie, zwłaszcza wokół okrągłego dodatku z kolekcji 9th Wave!  A na koniec - zimne, porcelanowe serduszko. ;)

Supplies from Mixed Media Place:| Użyłam następujących materiałów:Courage is...... "never giving up"! No matter how broken, how beaten up, despondent, down and out and full of despair you may be, never give up! But it takes a lot of courage, strength and determination to rise above and take on some of the challenges that face us.

Odwaga dla mnie oznacza: "nigdy się nie poddawaj"! Niezależnie od tego jak bardzo jest źle, nie można się poddawać, choć potrzeba do tego dużo odwagi, siły i determinacji, żeby wznieść się ponad trudności i stawić czoło wyzwaniom.


My photo of the old broken doll represents the struggles that we all face and how we can feel "destroyed" and worthless, or a situation seems hopeless. But this doll was loved......always, even in the state she is in now, she is adored.
I guess my page can seem a little "dark and gloomy", but courage is something we don't need when times are good. Courage is an emotion we have to draw on in our darkest and most challenging days to face and overcome the most difficult and hardest of times.

Zdjęcie starej, zepsutej lalki oddaje trudności, którym musimy stawić czoła i to jak "zniszczeni" możemy się czuć w sytuacji, która wydaje się beznadziejna. Ale ta lalka była kiedyś kochana... nawet teraz, w swoim opłakanym stanie, może być obdarzona uczuciem.
Pewnie moja praca może wydać się ponura, ale odwaga to nie jest coś, czego potrzebujemy w dobrych momentach naszego życia. To uczucie, którego możemy doświadczyć w najtrudniejszych chwilach naszego życia, by przezwyciężyć wszelkie trudności.


I've used paper from the 9th Wave Collection ( Golden Sand) as well as paper napkin. I've stamped, embossed, using the Finnabair Threading Stamp and used texture paste. All colour is Distress Inks and Stains, added Mechanicals and other metal embellishments and have played with wire again....seems to be something I really enjoy adding to projects at the moment....I like the sharp, delicate lines it makes but also the strength and solidity it portrays.

Użyłam papieru z kolekcji 9th Wave oraz papierowych serwetek. Stemplowałam, zrobiłam embossing, poszła w ruch pasta strukturalna. Wszystkie kolory powstały przy użyciu tuszy Distress i Distress Stain. Ozdoby to Mechanicals i inne metalowe dodatki oraz drut, który ostatnio pojawia się w wielu moich pracach.Supplies from Mixed Media Place:| Użyłam następujących materiałów:I strongly believe that fortune and love favor the brave. In my life I had to take risks many times and made really brave decisions. I even had to change my life 180 degrees twice and started everything anew. But I never regretted because after some time I was convinced that it was the best thing I could do to be happy.

Z całego serca wierzę w to, że szczęście i miłość sprzyjają odważnym. W moim życiu kilka razy musiałam podjąć duże ryzyko i bardzo odważne decyzje. Dwa razy zmieniłam swoje życie o 180 stopni i zaczęłam wszystko od początku. I nigdy nie żałowałam, bo po pewnym czasie okazywało się, że to było najlepsze co mogłam zrobić, żeby być szczęśliwą.


This art journal cover is a mix of paper, fabrics, lace, metal embellishment and all sorts of media.
First, I covered the white canvas with gesso and cut pieces of paper. Next, I created the texture using modeling paste and stencil, sprayed handmade mists from gelatos and stamped black Archival Ink. Finally, I built a small composition from fabric, lace, and a metal frame.

Ta okładka art journala to mix papieru, tkanin, koronki, metalowej ozdoby i różnych mediów.
Na początku białe płótno pokryłam gesso i pociętymi kawałkami papieru. Następnie używając maski i pasty strukturalnej, zrobiłam teksturę. Tak przygotowane tło pokolorowałam zrobionymi własnoręcznie mgiełkami z kredek gelatos oraz postemplowałam czarnym tuszem Archival Ink. Na koniec stworzyłam niewielką kompozycję z koronki, metalowej ramki i kawałka tkaniny.


Supplies from Mixed Media Place:| Użyłam następujących materiałów:
This project is all about telling myself to be brave. I said: be brave and create something outside your comfort zone and share it. I then knew I had to do something with drawing. I need the practice and I do not feel at ease with it.
I need to practice how to draw faces that are not silly or funny. The first portrait I made did not turn out very good and therefore I only wanted to share one of the eyes. I had too much going on with the background so the face turned grey like a dead person. But the eye is good.

W tym projekcie postanowiłam powiedzieć sobie: bądź odważna, stwórz coś, co nie leży w twojej strefi komfortu i pokaż to publicznie. Od razu wiedziałam, że będzie to coś związanego z rysowaniem. Bardzo potrzebuję je poćwiczyć i nie przychodzi mi to łatwo.
Chciałabym nauczyć się rysować twarze, które nie będą wyglądały śmiesznie. Pierwszy portret, który zrobiłam, nie wyszedł najlepiej, więc postanowiłam pokazać wam tylko jedno oko. Przesadziłam z tłem i twarz wyszła mi szarawo jak u nieboszczyka. Ale oko wyszło nieźle.


Was that brave? Maybe not, but I didn't give up and attacked the problem in a different way and this time I am happy with the result. It is not the most beautiful face but I like it and I know if I practice my next face it might even be better. The inspiration for my second face is from an online class I took with Jane Davenport and Teesha Moore last year. I must admit I haven't had time to practise the techniques from the class so I was happy to now try them again.

Czy to było odważne? Może nie do końca, ale się nie poddałam i podeszłam do zadania z innej strony. I tym razem jestem zadowolona z efektu. To pewnie nie jest najpiękniejszy rysunek, ale ja go lubię i wiem, że następny portret będzie lepszy. Z radością przećwiczyłam techniki, na które do tej pory nie znajdowałam czasu, a których nauczyłam się na kursie Jane Davenport i Teeshy Moore.


Both pictures are made with Gelatos as the main medium. I love how the Gelatos look like oil paints.
At the end I used a black water pencil to write on the page a note for myself about being brave. Not easy to read but I know what it says and that is the main thing.

Obydwa obrazki zrobiłam przy pomocy kredek Gelatos, które uwielbiam za to, że ich efekt może przypominać farby olejne. Na koniec użyłam ołówka akwarelowego, żeby w tle napisać notatkę do samej siebie, która jest o byciu odważną. Pewnie nie da się jej rozczytać, ale najważniejsze jest to, że ja wiem, co chciałam tam napisać.

Supplies from Mixed Media Place:| Użyłam następujących materiałów:
Have you ever seen one of this pre-war picture of children with plump cheeks under which we can find a maxim or a quotation? This photo of my mother with this huge watering can reminds me of these pictures.
The quotation I chose is « An act of Courage is always an act of Love » from Paulo Coelho.

Zdjęcie mojej mamy z konewką przypomina mi popularne przedwojenne zdjęcia, do których dodawane są cytaty.
Ja postanowiłam użyć cytatu z Paulo Coelho: "Akt Odwagi zawsze jest aktem Miłości."


To make the background, I created some butterflies with a stencil and some gel medium after I've chosen the place for my photo. When everything dried, I put a layer of gesso more or less thin. Then, I added colors in some places.

Do wykonania tła użyłam szablonu z motylami, przez który nałożyłam gel medium. Po wyschnięciu położyłam cienką warstwę gesso, a potem gdzieniegdzie dodałam kolor.


The butterflies were covered with transparent crackle paint as well as the small « flutter vine »
After coloring the die cut flowers with the same colors of Twinkling H2O, I shaped them as Cabbage Roses.

Wycięte motyle pokryłam przezroczystą farbą pękającą, a kwiaty pokolorowałam farbami Twinkling H2O.
Supplies from Mixed Media Place:| Użyłam następujących materiałów:


 
Courage has many sides. So when I saw the little tags by 7 Dots Studio I had  in my drawer, they seemed perfect to share just a few sides of being courage. It takes courage to follow one's heart, to break the rules or to take chances.

Odwaga ma wiele twarzy. Kiedy znalazłam w szufladzie te tagi od 7 Dots Studio, wydały mi się idealne, żeby zilustrować ten pomysł. Potrzeba odwagi, żeby iść za głosem serca, żeby łamać reguły i podejmować ryzyko.


I used the little tags to make three ATC's with lots of different media. It's funny how these little ones took as much time as a 12" layout!

Stworzyłam trzy ATC używając dużej ilości rozmaitych mediów. Zabawne jest to, że zrobienie tych maleństw zajmuje tyle samo czasu, co pełnowymiarowego layoutu!
Supplies from Mixed Media Place:| Użyłam następujących materiałów:
"No matter what you face. BE BRAVE" is my art journal page. Fear is our worst enemy. I wanted to show that no matter what surrounds you and how difficult it could be, you should not allow fear to take control of you.

"Nieważne czego doświadczasz. BĄDŹ ODWAŻNA" - oto moja strona w art żurnalu. Strach jest naszym największym wrogiem. Chciałam pokazać, że niezależnie od tego, jak trudnym jest to, co nas spotyka, nie powinniśmy pozwalać na to, by strach przejął kontrolę.

And now it's your turn to take the risk... ;)
What does COURAGE mean to you? What makes you feel BRAVE?

Share your thoughts, ideas and inspirations adding a link below - we'll be waiting until February 19th and one work chosen by our DT will be awarded a prize (a coupon to be used in Mixed Media Place store).

We also have a very important announcement about our previous Emotional challenge.
Thank you so much for creating with us and sharing your amazing art.

Our favourite work about Calm was created by Sarinda Jones (you can see it {here}). Congratulations!

Please, contact us at store(at)mixedmediaplace.com to claim your prize. :)

A teraz wasza kolej, żeby podjąć ryzyko... ;) Czym jest dla was ODWAGA? Jak sobie jej dodajecie?

Podzielcie się z nami waszymi pomysłami i pracami dodając link poniżej - czekamy do 19. lutego. Nasz DT wybierze potem pracę, której autor/-ka otrzyma kupon na zakupy w Mixed Media Place.

Bardzo wam dziękujemy za udział w edycji o Spokoju, powstało wiele wyjątkowych prac!
A zwyciężczynią poprzedniego Emocjonalnego odcinka jest:
Sarinda Jones (której pracę możecie zobaczyć {tutaj}), której serdecznie gratulujemy!
8 comments:

 1. Thank you Mixed Media Place and the DT.... It has been delightful to play along in these challenges. Your prompts have been motivating. Warmly-
  Sarinda

  ReplyDelete
 2. Astounding inspiration from the team - a real journey in every piece.
  Alison x

  ReplyDelete
 3. Gorgeous work from all!!!

  ReplyDelete
 4. there are and amazing works!

  ReplyDelete
 5. What fabulous works of art!!! The colors! Very inspiring!

  ReplyDelete
 6. I love the DT's work, so inspiring!

  ReplyDelete
 7. Stunning works from Dt's such a pleasure for eyes, very inspirational. Thank you for a great challenge, Marta xx

  ReplyDelete
 8. Just gorgeous!! I had so much fun working with this challenge :)

  ReplyDelete

Please note: leaving a comment on this website means you agree for us to store and process your data (such as user ID) for communication, education and marketing purposes. More information on our Privacy Policy is listed on the blog.