Finnabair's Store7 Dots StudioFlickrPinterestFacebookTwitterBlog

2013-03-23

wheel of fortune | koło fortuny

Today I have an art-journal page for you. I've created it one evening, when I had some time for myself, which is a little bit uncommon thing in my life :) I always have some art-journaling stuff within my reach. I would like you to show you my normal set for art-journaling.

Dziś mam dla was stronę art-journalową. Stworzyłam ją pewnego wieczoru, gdy miałam trochę czasu dla siebie, co jest troszkę niecodzienną rzeczą w moim życie :) Zawsze mam pod ręką art-journalingowe wyposażenie :) Chciałabym Wam pokazać mój podręczny zestaw.It is a vanity bag filled with many different things :) It always travels with me. Sometimes I add something to this set, and sometimes I remove something, but generally it consists of such things as:
- watercolor crayons
- waterbrush
- pens in a few colours
- white pen (absolute must-have)
- some acrylic paint in a tan colour - great for toning the background
- fast-drying ink (I change the colour quite often)
- pencil (for making a shadow)
- date stamp
- for a short time fantastic small jars with watercolours from Luminarte - Twinkling H2O
- a few small jars with twinkling and vibrant Silks and Primary Elements from Luminarte
Inside there is also a small art-journal in hand sewn cover and some different paper element, torn paper snippets and so on. Such set is enough for art-journaling - especially when I travel.

To kosmetyczka wypełniona wieloma, różnymi rzeczami :) Zawsze ze mną podróżuje. Czasem dodaję coś do tego zestawu, czasem usuwam, ale generalnie składa się on z następujących rzeczy:
- kreski akwarelowe
- wodny pędzel
- pisaki w różnych kolorach
- biały pisak (absolutna konieczność)
- trochę farby akrylowej w kolorze jasnobeżowym - świetna do tonowania tła
- szybko schnący tusz (często zmieniam kolor)
- ołówek (do tworzenia cieni)
- datownik
- od niedawna fantastyczne małe słoiczki z akwarelami Luminarte - Twinkling H2O
- kilka małych słoiczków z połyskującymi, intensywnymi kolorami farb akrylowych Silks i pigmentów Primary Elements z Luminarte
Wewnątrz mam też mały art-journal w ręcznie uszytym pokrowcu i trochę różnych papierowych elementów, skrawków itp. Taki zestaw jest wystarczający do art-journalowania - szczególnie w podróży.


But when I am at home, I have drawers filled with lots of different types and many colours of different media. What I use is totally up to me, because I have everything within my reach.

Ale gdy jestem w domu, mam dostępn do szufla wypełnionych wieloma rodzajami mediów w różnych kolorach i wtedy totalnie ode mnie zależy, czego użyję, bo wszystko jest w moim zasięgu.

It was more than a year, when I first used PanPastels. I became a huge fan of PanPastels in just seconds :) They have wonderful colours, they are blendable, but if you need to layer them, you are also able to do so. You can use them with stencils and masks. They are in very handy jars, totally clear ones, so you see the colours in just one glance. And they look simply beautiful :)

To już ponad rok, gdy pierwszy raz użyłam PanPasteli. W ciągu sekund zostałam ich wielką fanką :) Mają cudowne kolory, dają się mieszać ze sobą, ale jeśli potrzebujesz stworzyć z nich warstwy, także możesz to zrobić. Możesz używać ich z maskami. Są zamknięte w bardzo wygodnych słoiczkach, zupełnie przezroczystych, tak więc kolory widzisz od pierwszego rzutu oka. I wyglądają po prostu ślicznie :)Soon on our blog there will be more information about using PanPastels - but now I am going to show you my art-journal page. The background is made with PanPastels. All colours are as a mini-pictures at the end of this post.

Wkrótce na naszym blogu pojawi się więcej informacji o PanPastelach - ale teraz zamierzam Wam pokazać moją art-journalową stronę. Tło zrobiłam PanPastelami. Wszystkie kolory są pokazane na końcu posta.


Some colours I blended together, and some I separated using in the meantime a fixative. Because what keeps PanPastels unblendable is fixative. If you spray you PanPastel project with a fixative, you will be no longer able to change the colour of this layer. But... you still will be able to add another layer :)

Część kolorów zmieszałam ze sobą, a niektóre odseparowałam od siebie używając fiksatywy. Bo to, co powoduje, że PanPastele nie mieszają się ze sobą, to fiksatywa w sprayu. Jeśli spsikasz nią swój projekt PanPastelowy, już nie będziesz w stanie zmienić kolorów tej warstwy. Ale... nadaj będziesz mógł dodać kolejną warstwę :)


You can see on photographs above and below how glittering the colours of Luminarte Twinkling H2Os are. I applied them using waterbrush.

Powyżej i poniżej, na zdjęciach możecie zobaczyć połyskujące kolory Luminarte Twinkling H2Os. Nakładałam je używając wodnego pędzla.


The heart in a centre of below page is coloured using PanPastels, and then covered with Glossy Accents.

Serce w centrum strony jest pokolorowane PanPastelami i pokryte Glossy Accents.


When I use PanPastels on rather big area, I love to work with palette knife, desinged especially for use with PanPastels, although it can be used (and I use it) with different media. Soft sponges are changeable and if you use one, you can replace it with another one. Palette knife could be used also without sponges - for acrylic paints, gesso, gel medium and many others. 

Gdy używam PanPasteli na raczej dużej powierzchni, uwielbiam używać specjalnie do nich zaprojektowanego aplikatora, który może być używany także z innymi mediami. Miękkie gąbeczki na końcu są wymienne i jeśli zużyjesz jedną, bez problemu możesz wymienić ją na nową. Ta PanPastelowa szpachelka może być używana także bez gąbek - do farb akrylowych, gesso, gel medium i wielu innych.


The whole page is about love, which is like a wheel of fortune - you can win or you can loose. And you never know, what will follow your choice...
I hope that I encouraged you a little bit to trying something new :)

Cała strona jest o miłości, która jest niczym koło fortuny - możesz wygrać lub przegrać. I nigdy nie wiesz, co będzie następstwem twoich wyborów.
Mam nadzieję, że zachęciłam was trochę do wypróbowania czegoś nowego :)

Have a great day,
Miłego dnia,
Tusia


Supplies from Mixed Media Place | Materiały ze sklepu Mixed Media Place:

2 comments:

  1. Super pomysł -zestaw podróżny! Piękny wpis!

    ReplyDelete
  2. Piękny wpis. Wciąż podziwiam użycie PanPasteli, warstwowe nakładanie bez przenikania kolorów oraz łączenie sie kolorów w innym miejscu

    ReplyDelete

Please note: leaving a comment on this website means you agree for us to store and process your data (such as user ID) for communication, education and marketing purposes. More information on our Privacy Policy is listed on the blog.